Przejdź do treści

Narzędzia
dostępności

X

Regulamin


REGULAMIN PLATFORMY Wiejska e-skrzynkaI Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w platformie sprzedażowej „Wiejska e-skrzynka” (zwana dalej „Platformą”) dostępnej pod adresem internetowym http://www.wiejskaeskrzynka.pl, stanowiącej wyszukiwarkę produktów spożywczych Producentów, wyposażoną w narzędzia umożliwiające nabywanie przez Kupujących Towarów od Producentów, w szczególności zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną oraz warunki zawierania i rozwiązywania innych umów o świadczenie usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 

2. Administratorem platformy jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo, NIP 558-17-42-615 REGON 093222745 zwanym dalej Administratorem”. 

3. Sprzedaż za pośrednictwem platformy internetowej http://www.wiejskaeskrzynka.pl dostępnej przez 24 godziny na dobę, prowadzona może być na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego, powiatów ościennych lub na obszarach powiatów sąsiadujących z tym województwem, położonych na obszarach innych województw, również na obszarach miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, położonych na obszarach województw sąsiadujących z województwem kujawsko-pomorskim.

4. Uczestnictwo w Platformie jest dobrowolne.

5. Administrator jest zobowiązany do zapewnienia obsługi technicznej Transakcji, tj. przyjęcia Zamówień za pośrednictwem zautomatyzowanego systemu transakcyjnego Platformy, prowadzenia Kont Użytkowników i zapisywania historii Transakcji dla każdego Użytkownika oraz udostępnienia narzędzia do dokonania płatności za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi płatnicze. 

6. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania Kupujących, Producentów, podmiotów świadczących usługi dostawcze, czy Koordynatorów, w szczególności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy sprzedaży oraz za skutki naruszenia postanowień Regulaminu, jak również za zdolność Dostawców do sprzedaży Towarów oraz wypłacalność Kupujących składających Zamówienia.

7. Administrator podejmuje starania aby zapewnić Użytkownikowi nieprzerwany dostęp do Platformy przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. 

8. Administrator zastrzega możliwość stosowania przerw technicznych w działaniu Platformy. 

9. Korzystanie z Platformy oznacza wyrażenie zgody na warunki określone w Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z usług oferowanych poprzez Platformę ze szczególnym uwzględnieniem rozpoczęcia przesyłania danych.

II. Definicje 

1. Terminy pisane w Regulaminie wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w pozostałych postanowieniach Regulaminu mają następujące znaczenie:

Użytkownik: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała rejestracji na Platformie zgodnie z postanowieniami Regulaminu; 

Konto Użytkownika: prowadzone przez Platformę dla Użytkownika, pod unikalnym adresem e-mail (loginem) i hasłem konto stanowiące zbiór danych o Transakcjach dokonanych przez Użytkownika, Grupie Zakupowej, terminach Zamówień, wymaganych i dokonanych płatnościach, pozwalające korzystać z Platformy, w szczególności dokonywać Zamówień i korzystać z uprawnień z tytułu Gwarancji Jakości; 

Dostawca: Użytkownik będący producentem, tj. osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne i oferującą do sprzedaży za pośrednictwem platformy produkty; 

Towar: produkt oferowany przez  do sprzedaży za pośrednictwem Platformy; 

Kupujący: Użytkownik będący osobą fizyczną lub prawną, która dokonuje nabycia towarów od Dostawcy za pośrednictwem Platformy;

Dostawa do Punktu Odbioru: Dostawa zamówionych towarów do fizycznej lokalizacji wskazanej w formularzu potwierdzającym Zamówienie.

Dostawa na Adres: Dostawa zamówionych towarów do lokalizacji wskazanej przez Klienta. 

Zamówienie: oświadczenie woli Kupującego w postaci przyjęcia oferty Dostawcy lub Dostawców poprzez określenie Towarów oraz ich liczby/ilości za pośrednictwem Platformy i uiszczenie opłaty za zamówione Towary, widoczne w koncie Użytkownika;

Transakcja: sprzedaż Towaru dokonywana pomiędzy Producentem a Kupującym; 

Gwarancja Jakości: gwarancja udzielana przez Dostawców na oferowane przez nich Towary i kompletność Zamówień, obejmująca prawo Kupującego do odstąpienia od umowy i skorzystanie z procedury reklamacyjnej dotyczącej Towarów; 

III. Warunki korzystania z usług świadczonych przez Platformę. Rejestracja Konta Użytkownika 

  1. W celu korzystania z Platformy wymagane jest dysponowanie urządzeniem końcowym z dostępem do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową, której konfiguracja umożliwia uzyskanie dostępu do Platformy.
  2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usług oferowanych przez Platformę, jest dokonanie prawidłowej rejestracji w Platformie jako Kupujący oraz podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres e-mail, lokalizację oraz telefon kontaktowy) i ustanowienie hasła do Konta Użytkownika. 
  3. Warunkiem dokonania rejestracji jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu oraz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Rejestracja na Platformie jest dobrowolna. Użytkownik może także wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. 
  4. Dalsza odsprzedaż Towarów osobom trzecim w celach zarobkowych jest zabroniona. Naruszenie tego postanowienia skutkuje natychmiastowym usunięciem przez Administratora Konta Użytkownika i zablokowaniem możliwości dokonania przez niego ponownej rejestracji. 
  5. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika o określonym statusie.
  6. Rejestracja Użytkownika jako Kupującego i utworzenie Konta Użytkownika są dokonane z chwilą potwierdzenia danych zawartych w formularzu rejestracyjnym widocznych po kliknięciu w podany link przesłany na podany przez Użytkownika adres e-mail i zaznaczenie pola wyboru „Potwierdzam”. Od tego momentu, Konto Kupującego jest aktywne i może on dokonywać zakupów Towarów. 
  7. Z chwilą rejestracji Użytkownika zawierana jest pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

IV. Odpowiedzialność Dostawców.

1. Dostawca jest odpowiedzialny za prawidłowość zamieszczonego przez niego opisu Towaru oraz jego dostępność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność i zgodność opisu Towaru w Platformie ze stanem faktycznym. 

2. Oferta opublikowana w Platformie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i jest wiążąca dla Dostawcy przez okres w niej wskazany.

V. Składanie Zamówienia. Przebieg Transakcji 

1. Momentem zawarcia umowy sprzedaży (Transakcji) jest złożenie zamówienia przez Kupującego. Stroną Transakcji pozostaje zawsze Dostawca i Kupujący.

2. W celu nabycia Towaru, Kupujący dokonuje Zamówienia w ramach swojego Konta Użytkownika oraz dokonuje płatności za Zamówienie za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych. Aby Zamówienie zostało zrealizowane Kupujący musi dokonać płatności przed upływem terminu składania zamówień wskazanego w Koncie Użytkownika.


3. Zamówienia mogą być składane najpóźniej do godziny 24:00, 2 dni przed planowaną datą dostawy Towaru. 

4. Towary dostarczane są przez Dostawców zbiorczo raz w tygodniu, stosownie do Zamówień, pod adres Punktu Odbioru.

5. W przypadku “Dostawy do Punktu Odbioru” - Kupujący jest zobowiązany odebrać zamówione Towary, w terminie odbioru widocznym w Koncie Użytkownika. Po bezskutecznym upływie tego terminu przyjmuje się, iż Kupujący wyzbył się Towarów przez porzucenie, w rozumieniu art. 180 Kodeksu cywilnego. Kupujący traci jednocześnie prawo do zwrotu równowartości Towarów.

6. Kupujący jest obowiązany do każdorazowego sprawdzenia kompletności Zamówienia i jakości Towarów. Odbiór Towarów następuje na podstawie listy zakupowej, pod którą podpisuje się Kupujący oświadczając, że Zamówienie jest kompletne lub że zgłasza zastrzeżenia do Towarów lub Zamówienia, stosownie do okoliczności.

7. Platforma realizuje dostawę Towarów w formie “Dostawie na Adres” w terminie wskazanym przez Administratora podczas składania Zamówienia.

8. W przypadku “Dostawy na Adres” Kupujący zobowiązuje się do obecności pod adresem dostawy we wskazanym terminie. W przypadku nieobecności Kupującego pod wskazanym adresem dostawy we wskazanym terminie Platforma zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego Kosztami dostawy. 

9. Podczas wydawania Towaru przy “Dostawie na adres” Kupującego, Kupujący powinien w obecności Kuriera, dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Kupujący potwierdza podpisem wydanie Towaru.

10. W przypadku “Dostawy na Adres” Dostawca może wydać zamówienie Kupującemu lub innej osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Kupującego. 

11. W przypadku “Dostawy na Adres” Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie zamówienia do rąk własnych Kupującego w przypadku, w którym wydanie przesyłki nastąpi osobie obecnej pod adresem wskazanym przez Kupującego. 

12. Administrator dołoży wszelkich starań, aby dokonać Realizacji Zamówienia w wyznaczonym terminie. W przypadku braku możliwości terminowej Realizacji Zamówienia, Administrator podejmie wszelkie kroki, by jak najszybciej skontaktować się z Kupującym przy użyciu numeru telefonu podanego przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.

13. Towary wrażliwe na temperaturę lub wymagające przechowywania w określonych warunkach winny być niezwłocznie umieszczone w stosownym miejscu lub temperaturze i przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta. 

1. W przypadku “Dostawy do Punktu Odbioru” Kwota płatności obejmuje ostateczną cenę zamówionych przez Kupującego Towarów wraz z kosztami dostawy.

2. W przypadku “Dostawy na Adres” Kwota płatności powiększona jest o koszt dostawy uzależnione od miejsca dostawy, wskazane w formularzy potwierdzającym zamówienie. Płatność za dostawę należy uiścić gotówką Dostawcy, w momencie odbioru zamówienia. 

3. Płatność ceny sprzedaży Towarów jest dokonywana za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych współpracującego z Administratorem, zgodnie z przyjętym przez operatora regulaminem. Płatność realizowana na rzecz Dostawcy przekazywana jest bezpośrednio na rachunek Dostawcy.

VII. Gwarancja Jakości. Procedura reklamacyjna 

1. Zgodnie z art. 38 pkt 4) ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

2. Niezależnie od powyższego, Dostawcy udzielają Gwarancji Jakości na Towary, na podstawie której, w terminie 2 dni od odbioru lub dostawy Towarów, Kupujący ma prawo do zgłoszenia reklamacji co do jakości otrzymanego Towaru, za pomocą kontaktu z Administratorem bądź Producentem, wskazanym na Platformie. 

3. W razie zgłoszenia reklamacji w powyższym terminie, zostaje ona rozpatrzona przez Dostawcę. Dostawca może wymagać odesłania reklamowanego Towaru, zrobienia zdjęcia w celu potwierdzenia powodu reklamacji. 

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Dostawca zwraca Kupującemu kwotę, którą Kupujący zapłacił za wadliwy towar lub zobowiązuje się do dostarczenia na własny koszt kupującemu towaru pozbawionego wad. 

5. Niezgłoszenie reklamacji w terminie wskazanym w punkcie VII 2 uważa się za przyjęcie Towarów bez zastrzeżeń.

6. Podmiotem odpowiedzialnym za zgodność zamówionego przez Kupującego Towaru z umową jest zawsze Dostawca. 

10. Niezależnie od powyższego, Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, w ramach której może zgłosić swoje zastrzeżenia co do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, w szczególności funkcjonowania Platformy lub kwestii związanych z rozliczaniem Transakcji. 

11. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej pod adresem [zakupy@wiejsaeskrzynka.pl]. 

12. Reklamację można składać także w formie pisemnej pod adresem: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 89-122 Minikowo z dopiskiem „Reklamacja”.

13. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko, adres e-mail oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, nr partii. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

14. Producent rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

15. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie w sposób i na adres wskazany w reklamacji.


VIII. Inne postanowienia 

  1. Użytkownik jest zobowiązany do podawania w formularzach rejestracyjnych, zamówień i reklamacji, jak również w jakichkolwiek innych formularzach i wypełnianych polach oraz dla celów rozliczeniowych prawdziwe i pełne informacje oraz dane.

2. Usunięcie Konta Użytkownika jest możliwe na wyraźną prośbę Użytkownika przesłaną pocztą elektroniczną Administratorowi na adres kontakt@wiejskaeskrzynka.pl. 

3. Usunięcie Konta Użytkownika poczytuje się za rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą z Administratorem. 

4. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), zdjęcia Towarów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Platformy stanowią przedmiot wyłącznych praw autorskich Administratora lub Użytkowników Platformy. Powyższe elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. 

5. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Platformy materiałów wymaga każdorazowo zgody Administratora i nie może naruszać postanowień regulaminu Platformy oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora oraz Użytkowników Platformy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych na Platformie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Platformy, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

IX. Ochrona danych osobowych Użytkowników.

  1. Dane osobowe zebrane przez Administratora od Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w zakresie zgody na ich przetwarzanie udzielonej przez Użytkownika w procesie rejestracji w Platformie. 

2. Administratorem danych osobowych jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, którym dane zostały udostępnione zgodnie z udzieloną przez Użytkownika zgodą lub których udostępnienie jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub Transakcji. 

3. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usunięcia oraz prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania danych innemu administratorowi danych. Podanie danych jest dobrowolne i stanowi warunek korzystania z Platformy. 

4. Użytkownik, który wyraził na to zgodę, otrzymuje okresowo od Administratora na adres email informacje handlowe dotyczące towarów i usług oferowanych przez Administratora i jego partnerów

X. Postanowienia końcowe 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w każdym czasie, w przypadku stwierdzenia istotnych naruszeń Regulaminu lub przepisów prawa. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują pod warunkiem opublikowania ich na stronie internetowej Platformy z czternastodniowym okresem przejściowym. O zmianie Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony drogą poczty elektronicznej. 

3. Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu na zmienione postanowienia Regulaminu. Sprzeciw można zgłosić w formie elektronicznej, pod adresem poczty elektronicznej Administratora: [kontakt@wiejskaeskrzynka.pl]. Skuteczny sprzeciw skutkuje rozwiązaniem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz usunięciem konta Użytkownika z Platformy. Po upływie 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu, domniemywa się, że Użytkownik przyjmuje zmienione postanowienia. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się przepisy dotychczasowe. 

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.08.2021 r.