Przejdź do treści

Narzędzia
dostępności

X

Polityka Prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu platformy sprzedażowej wiejskeskrzynka.pl 

Polityka prywatności

 

§ 1

Warunki ogólne

1.      Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników Platformy (zwanych dalej: Danymi Osobowymi) oraz korzystania przez Platformę z tzw. plików cookies.

2.      Administratorem danych osobowych Użytkowników Platformy jest Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Adres:

Minikowo 89-122

NIP: 558-17-42-615

REGON 093222745

e-mail: sekretariat@kpodr.pl

3.      Zawartość stron Platformy sprzedażowej stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

4.      Administrator oświadcza, że strony Platformy są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, nie zawierają informacji promujących nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

5.      Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

 

 

 

§ 2

Informacje ogólne

1.      Rodzaj zbieranych przez Administratora danych osobowych określa §4 niniejszej Polityki Prywatności.

2.      Poza danymi osobowymi, o których mowa w ust. 1 podczas korzystania z Platformy sprzedażwoej  Administrator zbiera i gromadzi w sposób automatyczny informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, identyfikator urządzenia, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, wybierane pozycje zakupowe, ilość czasu spędzona na stronie Platformy, data i godzina korzystania z serwisu, typ przeglądarki, rozdzielczość ekranu, typ i wersja systemu operacyjnego, a także inne podobne informacje, które jednak nie mają charakteru danych osobowych.

 

§ 3

Cele zbierania Danych Osobowych

1.      Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy sprzedażowej podawane podczas procesu rejestracji (tj. dane określone w pkt. III, pp. 2 Regulaminu), które są oznaczone jako niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną podawane w celu jej realizacji tj. potwierdzenie złożenia zamówienia, zaksięgowanie płatności, wysyłka Zamówienia, wystawienie rachunku, rozpatrywanie reklamacji.

2.      Dane nie oznaczone jako niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać na podstawie odrębnie udzielonej zgody, w szczególności dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora. W pozostałym zakresie, Administrator za pośrednictwem Platformy przetwarza dane osobowe wprowadzone przez Klienta w celu zapewnienia realizacji usługi i zawarcia Umowy Sprzedaży oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa, administrowania Platformą sprzedażową lub usuwania wad, usterek lub awarii Platformy.

3.      Za zgodą użytkownika jego Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych.

 

§4

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1.      Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi zbierane przez Administratora za pośrednictwem Platformy podawane podczas procesu rejestracji (tj. dane określone w pkt. III, pp. 2 Regulaminu), które są oznaczone jako niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną podawane w celu jej realizacji tj. potwierdzenie złożenia zamówienia, zaksięgowanie płatności, wysyłka Zamówienia, wystawienie rachunku, rozpatrywanie reklamacji i są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).

2.      Dane nie oznaczone jako niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną Administrator może przetwarzać na podstawie odrębnie udzielonej zgody, w szczególności dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora. W pozostałym zakresie, Administrator za pośrednictwem Platformy przetwarza dane osobowe wprowadzone przez Klienta w celu zapewnienia realizacji usługi i zawarcia Umowy Sprzedaży oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa, administrowania Platformą lub usuwania wad, usterek lub awarii Platformy.

3.      Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda użytkownika na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust.  1 lit a) RODO.

4.      W celu dopasowania treści stron internetowych, serwisów, aplikacji i innych funkcjonalności do zainteresowań użytkownika Platformy, a także wykrywania nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług Dane  Osobowe będą przetwarzane  na podstawie art.  6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora).

5.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.

 

§5

Prawa przysługujące użytkownikowi dotyczące Danych Osobowych

1.      Każdemu użytkownikowi Platformy, którego Dane Osobowe są przetwarzane w każdym czasie przysługuje prawo do:

·        wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

·        przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi, i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;

·        dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);

·        żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem).

2.      W zakresie w jakim Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) użytkownik może dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

·        prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

·        prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Danych Osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

3.      Uprawnienia określone w niniejszej Polityce Klient może wykonać poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości (w formie papierowej) na adres wskazany w pkt. I, pp. 2 Regulaminu.

4.      Każdy Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, w tym profilowania (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).

5.      Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

§ 6

Dostęp do danych przez osoby trzecie

1.      Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

2.      Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak serwisy płatności elektronicznych (zewnętrzny system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, podmiotom prowadzącym usługi księgowe, firmom przewozowym dostarczającym paczki z zamówionymi przez Klienta Produktami.

3.      Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych, uprawnione osoby zajmujące się obsługą Platformy oraz producenci oferujący swoje produkty na Platformie, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.

4.      Dostęp do danych Klientów posiadają również podmioty IT zapewniające obsługę Platformy.

5.      Dane Osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

§ 7

Okres przechowywania danych osobowych

1.      Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z Platformy, przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności danej osoby w ramach Platformy, chyba że przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania Danych Osobowych.

2.      Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych jest uzależnione od zgody Klienta Dane Osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

3.      Część Danych Osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Klient, miał wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, lub w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami osób trzecich.

4.      W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres czasu:

a)      Dane dotyczące prowadzenia Konta Klienta - przez okres jego utrzymywania w Platformie internetowym i nie dłużej niż do momentu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem Konta po jego usunięciu.

b)     Dane związane z realizacją Zamówień - przez okres 3 lat od zakończenia roku w którym dokonano sprzedaży, chyba że dalsze ich przechowywanie uzasadnione jest terminem przedawnienia roszczeń.

c)      Dane związane z realizacją działań marketingowych – do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

d)     Dane związane z realizacją procesu reklamacji lub odstąpienia od umowy - przez okres 3 lat od zakończenia roku w którym rozpatrzono reklamację lub odstąpiono od Umowy.

5.      W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

 

§ 8

Adresy IP i dane przeglądarki

1.      Adres IP składa się z ciągu czterech liczb przedzielonych kropką, z których każda posiada wartość pomiędzy 0 a 255 (np. 123.45.67.89). Z reguły adres IP jest przydzielany automatycznie przez dostawcę użytkownika. Aby móc wyświetlać stronę Platformy, serwer Administratora pobiera adres IP użytkownika i zachowuje go w maskowanej formie, tzn. zostają zapisane tylko pierwsze trzy liczby (np. 123.45.67.xxx). Niezależnie od tego, czy użytkownik posiada stały lub dynamiczny adres IP, w wyniku powyższego nie można  zidentyfikować danej osoby. W celu analizy błędów taki maskowany adres IP jest zachowywany w protokołach serwera sieciowego Platformy (tzw. pliki dziennika), a do celów  statystycznych przez program analizy sieciowej „Google Analytics“. Plik dziennika jest usuwany najpóźniej po siedmiu dniach.

2.      Dane przeglądarki. Serwer sieciowy Platformy pobiera dane przekazywane przez przeglądarkę użytkownika i standardowo zachowuje ich część w plikach dziennika. Wśród danych znajdują się informacje o systemie operacyjnym użytkownika, wykorzystywanej przeglądarce, nazwie wyświetlanych informacji, momencie wejścia na stronę internetową Platformy, stronie poprzednio odwiedzanej przez użytkownika oraz ilości danych przekazywanych użytkownikowi. Na podstawie tych danych nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Przekazane dane są także zachowywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika.

 

§9

Pliki cookies

1.      Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2.      Chodzi przy tym z jednej strony o tymczasowe pliki cookie, które są automatycznie usuwane w momencie zamykania przeglądarki, a z drugiej strony o tzw. trwałe cookies, których maksymalna ważność wynosi do dwóch lat.

3.      Z pomocą cookies możliwa jest analiza korzystania z strony internetowej Platformy, przy czym nie chodzi o sposób korzystania ze strony konkretnej osoby, a analizę, jak strona internetowa Platformy jest wykorzystywana w ogólności, jakie informacje i jak często są wyświetlane, jakie obszary strony internetowej są szczególnie intensywnie wykorzystywane, jak długo użytkownicy przebywają na stronie internetowej lub na jej podstronach, gdzie ewentualnie znajdują się nieprawidłowe linki itd. Dane pobrane w związku z tym są przechowywane anonimowo lub zapisywane bez odniesienia do konkretnej osoby.

4.      Platforma nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

5.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest: Administrator.

6.      Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z Platformy.

7.      Administrator wykorzystuje te pliki do:

a)      możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu,

b)     dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,

c)      do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika,

d)     tworzenia analiz i statystyk, które przyczyniają się do zrozumienia preferencji zakupowych osób, które korzystają z serwisu oraz dostosowania zawartości serwisu do ich potrzeb. Ma to na celu umożliwienie osobom kupującym na naszej Platformie zakup odpowiednich produktów dostosowanych do ich potrzeb,

e)      tworzenia na przyszłość reklam, informacji marketingowych i handlowych, które mogą być wysyłane na zasadach wyrażonych w odrębnej zgodzie.

8.      Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. To oznacza, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

9.      Użytkownicy Platformy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

-           Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

-           Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

-           Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

-           Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

-           Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html.

10.   Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Platformy.

11.   Korzystanie z serwisu oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez użytkownika serwisu na wykorzystywanie plików cookies.

 

§ 10

Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

§ 11

Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych Adres Minikowo 1, 89-122 Minikowo lub na adres e-mail: sekretariat@kpodr.pl